Support Inloggen

Disclaimer

1. ALGEMEEN

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.accomodata.be ("Website"), uitgebaat door Accomodata bvba, een onderneming gespecialiseerd in complete IT-dienstverlening in bedrijfssoftware met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 60, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0644.829.373, RPR Gent, Afdeling Oudenaarde (hierna aangeduid met "wij", "ons" of "Accomodata"). 

Accomodata verwelkomt u op de Website en verleent u toegang tot de door haar verstrekte diensten overeenkomstig onderstaande disclaimer en haar algemene gebruiksvoorwaarden.

U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze Website. Door deze Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen we u om deze Website niet verder te gebruiken.

2. CONTACTGEGEVENS
Indien u verdere inlichtingen wenst of opmerkingen wenst over te maken, kunt u ons contacteren op het volgende adres: Accomodata bvba  Oscar Delghuststraat 60  9600 Ronse  Tel: +32 9 396 21 00   info@accomodata.be

3. AARD VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE
De informatie die beschikbaar is op deze Website, is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties worden geleverd. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Accomodata streeft ernaar de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt weer te geven op de Website. Het is evenwel mogelijk dat er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website niet beschikbaar zou zijn, zal Accomodata de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie voormelde contactgegevens).

Accomodata kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie.

Accomodata streeft ernaar de Website regelmatig te onderhouden en te beschermen tegen computervirussen, onderbrekingen, fouten in het netwerk of enigerlei storing. Accomodata spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen. Accomodata kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

De inhoud van de Website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Accomodata kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op of via de Website.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Accomodata is niet aansprakelijk voor de werking en de inhoud van hyperlinks geplaatst op de Website, noch voor de verwerking van persoonsgegevens via deze hyperlinks. De verwijzing door Accomodata naar een hyperlink, impliceert niet noodzakelijkerwijze een samenwerking tussen Accomodata en de houder of eigenaar van deze hyperlink.

Accomodata is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) dataverlies, winstderving, claims van derden, tijdverlies, emotionele schade, verlies van een kans, e.d. Onze contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze Website is in elk geval beperkt tot € 500,00.

5. NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK

Het is verboden de Website te gebruiken

  • Voor het verspreiden van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enigerlei wijze ongepast is; 

  • Om in te breken in een computer of de systemen van Accomodata of een derde ('hacken'), dan wel om inbreuk te plegen op het recht op privacy van een derde;

  • Op een wijze waardoor de Website wordt beschadigd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.

Het is voorts verboden om enige handeling te verrichten die tot doel of gevolg heeft dat de Website niet meer naar behoren functioneert, dan wel op enigerlei wijze het gebruiksgenot te beperken, te verstoren of te verhinderen.

6. IP-ADRES
Bij uw bezoek aan de Website kan Accomodata uw IP-adres registreren.Accomodata houdt zich het recht voor om, in geval van misbruik, een inbreuk op onderhavige disclaimer of wanneer zij daartoe op regelmatige wijze wordt verzocht door de bevoegde gerechtelijke of politionele diensten, aan de hand van uw IP-adres uw computeraansluiting te identificeren.  

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Website is sinds 2 juni 2014 door Accomodata geregistreerd bij “Domain Name Registration Services België” (afgekort: “DNS België”), met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Ubicenter, Philipssite 5, bus 13.

Accomodata is een beschermde handels- en vennootschapsnaam.

Accomodata is houder van de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de auteursrechten, de merkenrechten, de tekeningen en modellenrechten) op de vormgeving en de inhoud van de Website (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-code, metatags en pictogrammen).

Het is niet toegestaan om de intellectueelrechtelijk beschermde inhoud van de Website te reproduceren, te bewerken, te verspreiden of op een commerciële wijze aan te wenden.

De mogelijkheid om (een deel van) de vormgeving of de inhoud van de Website te downloaden, verschaft u niet de toestemming tot een gebruik anders dan een privaat en niet-commercieel gebruik.

Het aanwenden van de intellectueel rechtelijk beschermde vormgeving en inhoud van de Website, anders dan voor het louter privaat en niet-commercieel gebruik, is slechts toegestaan na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming door Accomodata. Accomodata houdt zich het recht voor om een aanvraag tot een niet-toegestaan gebruik van de intellectueel rechtelijk beschermde vormgeving en inhoud van de Website te weigeren, zonder daartoe een reden te moeten opgeven.

8. WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht om deze disclaimer te wijzigen zonder hiertoe enige reden op te geven. 

Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en zal de disclaimer in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd voor het laatst gewijzigd op 07/06/2018.

Indien één of meerdere van de clausules uit de Disclaimer ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaar op grond van een rechterlijke beslissing, heeft dit slechts gevolgen voor de desbetreffend(e) clausule(s) en worden de overige clausules, noch de Disclaimer in zijn geheel hierdoor aangetast.

9. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op de Website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en de regels van het internationaal privaatrecht, is van toepassing.

Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent met afdeling te Gent, of een andere bevoegde rechtbank naar keuze van Accomodata, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding.