Support Inloggen

Privacybeleid

1. DEFINITIES  
Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden   geïdentificeerd  , met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Accomodata
Accomodata bvba, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 60, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0644.829.373, RPR Gent, Afdeling Oudenaarde.Tel: +32 9 396 21 00 info@accomodata.be
Verwerking

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet  uitgevoerd  via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

2. VOORWERP

Dit Privacybeleid bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van de persoonsgegevens die u aan Accomodata meedeelt.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS HOUDT ACCOMODATA BIJ?

Volgende persoonsgegevens worden bijgehouden:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer,...)

 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adressen,...)

 • Elektronische lokalisatiegegevens (GSM, GPS,...)

Accomodata houdt geen gevoelige persoonsgegevens bij.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren of sluiten van (een) overeenkomst(en)

 • Relatiebeheer (klanten (CRM) en/of leveranciers)

 • Direct marketing

5. WAT DOET ACCOMODATA MET UW PERSOONSGEGEVENS?

Accomodata neemt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens ernstig. 

It has therefore already taken the initiatives it deems necessary to comply with the current privacy legislation, in particular the Act of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of Personal Data (hereinafter referred to as the "Privacy Act"), its implementing decrees, the amendments thereto and as recently updated and still to be amended pursuant to the General Data Protection Regulation (hereinafter referred to as the "GDPR").[1]
 

Accomodata verbindt er zich toe dit wettelijk kader op te volgen en waar nodig bijkomende maatregelen te treffen en aanpassingen te implementeren ingevolge de actualisering daarvan.

De persoonsgegevens waarom Accomodata verzoekt, zijn dan ook steeds beperkt tot die gegevens die wij noodzakelijk en toereikend achten voor de correcte uitoefening van onze dienstverlening.

Wij streven ernaar dat de door ons verwerkte persoonsgegevens correct zijn en in geval van wijziging geactualiseerd worden.

Uw gegevens worden steeds gedurende een welbepaalde termijn bewaard, in functie van onze dienstverlening en/of de wettelijke vereisten waaraan Accomodata dient te voldoen (bv. boekhoudkundige verplichtingen).

Tenslotte garanderen wij een adequate bescherming (o.m. door middel van encryptie) tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van uw persoonsgegevens, in functie van de stand der techniek en de gevoeligheid van betreffende gegevens.

6. RECHTMATIGHEID VAN DE WERKING (OPT-IN)

Accomodata will only process your Personal Data if (i) you give your permission to do so in relation to one or more of the specific purposesmentioned above, (ii) the processing of your Personal Data is necessary for the performance of the services you request from
Accomodata (processing in the context of the performance of a contract), or (iii) Accomodata can invoke a legitimate interest to this end, provided that your interests or fundamental rights and freedoms do not weigh more heavily

Als u na uw opt-in van mening bent veranderd, kunt u op elk moment uw toestemming voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens intrekken door contact met ons op te nemen via  info@accomodata.be  of door uw verzoek te verzenden naar volgend adres: 

Accomodata bvbaOscar Delghuststraat 609600 Ronse

7. UW RECHTEN
7.1 Algemeen

Accomodata streeft naar transparantie inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer Accomodata uw persoonsgegevens verwerkt, kan u ons verzoeken om hierover op een beknopte en duidelijke wijze geïnformeerd te worden.

Where applicable, you have the right to request Accomodata to inspect, rectify or delete your Personal Data, or to restrict the processing you are involved in. You can also object to the processing of your Personal Data and you have a right to a data transfer.

7.2. Recht van inzage

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op inzage van deze gegevens en kan u ons tevens om de volgende informatie verzoeken:

 • De verwerkingsdoeleinden;

 • De betrokken categorieën van persoonsgegevens;

 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

 • Indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

 • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u verkregen, de beschikbare informatie over de bron van uw persoonsgegevens.

Indien u om meer dan één kopie verzoekt, houden wij ons het recht voor om daartoe een administratieve kost aan te rekenen.

7.3. Recht op verbetering

Mocht u vaststellen dat de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons verzoeken de nodige verbeteringen of aanvullingen aan te brengen. 

7.4. Recht op vergetelheid

U heeft het recht om van Accomodata te verlangen dat wij de persoonsgegevens die wij van u verwerken wissen, doch slechts in één van de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij door Accomodata werden verzameld of anderszins verwerkt;

 • U trekt uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor handen op grond waarvan Accomodata uw persoonsgegevens kan verwerken;

 • your Personal Data; 
  You may object to the processing of your Personal Data on account of a specific situation relating to you, unless Accomodata provides compelling

 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;  Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Accomodata rust. 

Een beperking van uw persoonsgegevens heeft tot gevolg dat deze door Accomodata worden gemarkeerd met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

7.5. Recht op beperking van de verwerking 

In bepaalde gevallen kan u Accomodata verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name: 

 • Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Accomodata in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;

 • De verwerking zou onrechtmatig geschieden, maar u wenst niet dat uw persoonsgegevens gewist worden;

 • Accomodata heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze zelf nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • You may object to the processing of your Personal Data on account of a specific situation relating to you, awaiting an answer to the question whether the justifiable grounds of Accomodata outweigh your interests, rights and freedoms or relating to the institution, exercise or substantiation of a claim.

Een beperking van uw persoonsgegevens heeft tot gevolg dat deze door Accomodata worden gemarkeerd met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

7.6. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan Accomodata heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Het gaat om de volgende gevallen: 

 1. De verwerking van de persoonsgegevens berust op uw toestemming of de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;EN
 2. De verwerking wordt verricht via geautomatiseerde processen.

Beide voormelde voorwaarden dienen te worden vervuld. Is dit niet het geval, dan heeft u geen recht op overdraagbaarheid. 

Het recht op overdraagbaarheid mag tenslotte geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen (bv. als de gegevens meer dan één betrokkene aanbelangen). Accomodata houdt zicht het recht voor om de overdraagbaarheid te weigeren indien ze meent dat daarmee een afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen.

8. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernstigheid van uiteenlopende risico's voor uw rechten en vrijheden, waarborgt Accomodata dat zij de nodige beveiligingsmaatregelen heeft getroffen, en deze van tijd tot tijd actualiseert, teneinde een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.  Waar relevant, kunnen de door Accomodata genomen maatregelen onder meer betrekking hebben op:
 • De pseudonimisering en versleuteling van uw persoonsgegevens;

 • De mogelijkheid om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van haar verwerkingssystemen en diensten te garanderen; 

 • De mogelijkheid om bij een incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;

 • Het instellen van een procedure om de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking op gezette tijdstippen te testen, te beoordelen en te evalueren.

Waar Accomodata zelf instaat voor de opslag van uw persoonsgegevens, geschiedt dit op eigen beveiligde toestellen, media, servers en/of andere materiële of immateriële dragers.

Accomodata guarantees that it has also taken adequate measures to ensure that any natural person acting under its authority or under the authority of the processor and, in the performance of his/her duties or instructions for Accomodata or the processor, gains access to your Personal Data,
 only processes it on the instructions of Accomodata, unless he/she is obliged to do so by law.

9. MELDING VAN INBREUKEN

Accomodata is wettelijk verplicht om een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat zij er kennis van heeft genomen, aan de toezichthoudende overheid te melden.

Voor België is deze toezichthoudende overheid de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (hierna "Privacycommissie" genoemd) met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 (Tel: +32 2 213 85 40; Fax: +32 2 213 85 65; e-mail:  commission@privacycommission.be ).   De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. 

In voorkomend geval, en wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, verbindt Accomodata er zich toe om de inbreuk op uw persoonsgegevens ook aan u te melden, tenzij aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 

 • Accomodata heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen die uw persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden (encryptie, pseudonimisering, etc.) en deze maatregelen zijn toegepast op uw persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft;

 • Accomodata heeft na vaststelling van de inbreuk de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de inbreuk waarschijnlijk niet langer een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden;

 • De mededeling zou onevenredige inspanning vergen. In dat geval zal Accomodata in de plaats daarvan een openbare mededeling doen of een soortgelijke maatregel treffen op basis waarvan u even doeltreffend wordt geïnformeerd. 

10. VERWERKING DOOR DERDEN

It is possible that Accomodata depends on the services of third parties for the correct performance of its services. In this respect, Accomodata guarantees that it has concluded an agreement with its direct subcontractors for the processing of Personal Data (hereinafter referred to as the 
"Processor Agreement"), and has obtained at least a written guarantee from this third party that they will at all times act in accordance with th
applicable privacy legislation, in particular the Privacy Act and the GDPR. 

By means of a Processing Agreement, these third parties undertake, when processing your Personal Data in the context of an assignment outsourced to them by Accomodata, to act in full compliance with the applicable privacy legislation, in particular the Privacy Act and the GDPR.

Accomodata may rely on certain third party service providers who have their own privacy policies regarding the information it needs to provide tothem for your purchase related transactions, such as payment gateways and other payment transaction processors.

In voorkomend geval raden wij u aan om het privacybeleid van deze dienstverleners na te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonsgegevens door deze aanbieders worden behandeld. 

Please note in particular that certain providers may be located in a jurisdiction other than Belgium or the European Union or may have facilities there. When you choose to proceed with a transaction involving the services of an external service provider, your information may be subject to the laws of the jurisdiction or jurisdictions in which that service provider or its facilities are located.

For example, if you are located in Canada and your transaction is processed by a payment gateway in the United States, your personal information used in completing that transaction may be disclosed under U.S. law, including the Patriot Act

11. WIJZIGING

Accomodata houdt zich het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaande individuele verwittiging te wijzigen. Gelieve daarom regelmatig nazicht te doen van deze policy. 

12. KLACHTEN EN OPMERKINGEN

Indien u een klacht of opmerking heeft over dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, of indien u een inbreuk vaststelt op de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve u dan in eerste instantie te wenden tot Accomodata.

Dit kan door een e-mail te verzenden naar info@accomodata.be of door u klacht over te maken naar volgend adres: 

Accomodata bvbaOscar Delghuststraat 609600 Ronse

Accomodata verbindt zich ertoe om uw klacht met spoed te behandelen, doch oordeelt soeverein over de gegrondheid ervan. 

Zo u dit wenst, kan u zich met uw klacht ook richten tot de Privacycommissie (tel: +32 2 213 85 40; fax: +32 2 213 85 65; e-mail:   commission@privacycommission.be  ).

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
13.1 Toepasselijk recht  

Dit Privacybeleid is onderworpen aan het Belgisch recht. 

13.2. Bevoegde rechtbank  

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil gerezen tussen Accomodata en de betrokkenen wiens persoonsgegevens door of in opdracht van Accomodata worden verwerkt.